top of page
Kalem ile Belge

Sıklıkla çalıştığımız ölçekler

 

Bu sayfada, çok sık çalıştığımız ölçekleri (toplam 202 ölçek) listelemek istedik. Her türlü ölçek üzerinde tabi ki çalışabiliriz ancak bunlardan birisini kullanıyorsanız tecrübemizi size çok daha kolay aktarabiliriz.

 • 21. Yüzyıl Öğreten Becerileri Ölçeği

 • Adil Dünya İnancı Ölçeği

 • Aile Değerlendirme Ölçeği

 • Aile İletişim Kalıpları Ölçeği

 • Aile Yılmazlık Ölçeği

 • Akademik Erteleme Ölçeği

 • Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kampanyası Davranışa Dönüştürme Ölçeği

 • Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Form

 • Algılanan Empatik ve Sosyal Öz Yeterlik Ölçeği

 • Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği

 • Anne-Baba Tutum Ölçeği

 • Ayrılma Bireyleşme Ölçeği

 • Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimi Ölçeği

 • Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme (COPE) Ölçeği

 • Beck Anksiyete Ölçeği

 • Beck Depresyon Ölçeği

 • Beden Algısı Ölçeği

 • Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği

 • BEM Cinsiyet Rolleri Envanteri

 • Beslenme Alışkanlıkları Anketi

 • Beslenme Değişim Aşamaları Ölçeği

 • Bilinçli Farkındalık Ölçeği

 • Bilişsel Birçok Test

 • Brunel Ruh Hali Ölçeği

 • Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği

 • California Yılmazlık Değerlendirme Ölçeği Lise Versiyonu

 • Cam Tavan Algısı Ölçeği

 • Çalışanların Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği

 • Çalışmaya Tutkunluk (İşe Bağlanma) Ölçeği

 • Çatışma Çözme Stratejileri Ölçeği

 • Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği

 • Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (ÇGPSÖ)

 • Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği

 • Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği

 • Çocukluk Deneyimleri Ölçeği

 • Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

 • Çok Boyutlu Sağlık Denetim Odağı Ölçeği

 • Deneyimsel Pazarlama ve Müşteri Sadakati Ölçeği

 • Dengeli Yaşam Ölçeği

 • Depresyon-Anksiyete-Stres Ölçeği

 • Dindarlık Ölçeği

 • Dini Başa Çıkma Ölçeği

 • Dini Yönelim Ölçeği

 • Dissosiyasyon Ölçeği

 • Dokuz Tip Mizaç Ölçeği Ergen (DTMÖ-E) Formu

 • Dönüştürücü Liderlik Ölçeği

 • Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği

 • Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği

 • Duygu Yönetimi Becerileri Ölçeği

 • Duyguları İfade Etme Ölçeği

 • Duygusal İştah Anketi

 • Duygusal Zekâ Ölçeği

 • Egzersiz Değişim Aşamaları Ölçeği

 • Eğitim Tekonolojisine Yönelik Özyeterlik Ölçeği

 • Eğitim Tekonolojisine Yönelik Tutum Ölçeği

 • Eleştirel düşünme eğilimleri ölçeği

 • Empatik Eğilim Ölçeği

 • Ergen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği

 • Erkek Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçeği

 • Esnek Çalışma Ölçeği

 • Eş Tükenmişlik Ölçeği

 • Etik Dışı Davranışlara Yaklaşım Ölçeği

 • Evlilik Yaşam Ölçeği

 • Evlilik Yaşamı Anketi

 • Finansal Okuryazarlık Ölçeği

 • Fiziksel Aktivite Düzeyi Belirleme Ölçeği

 • Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği

 • Fonksiyonel Değerlendirme Formu

 • Genel Konfor Ölçeği

 • Genel Öz Yeterlik Ölçeği

 • Genel Yetkinlik İnancı Ölçeği

 • Girişimcilik Niyeti Ölçeği

 • Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek

 • Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği

 • Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi

 • İhtiyaç Doyumu Ölçeği

 • İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği

 • İlişki Özyeterlik Ölçeği

 • İngilizce Dersi Tutum Ölçeği

 • İnternet Bağımlılığı Ölçeği

 • İnternet Bankacılığına Yaklaşım Ölçeği

 • İş – Aile Çatışması Ölçeği

 • İş – Yaşam Dengesi Ölçeği

 • İş Gören Performansı Ölçeği

 • İşe Yabancılaşma Ölçeği

 • İşe Tutulma Ölçeği

 • İşletmelerde İç Kontrol ve Hileler Ölçeği

 • Kamu Spotlarına Yönelik Algı, Tutum, Güven, Davranışa Dönüştürme Anketi

 • Kanserli Hastalara Bakım Verenlerde Yaşam Kalitesi Ölçeği

 • Kariyer Çapaları Ölçeği

 • Kariyer Engelleri Ölçeği

 • Kariyer Tatmini Ölçeği

 • Kaygı Ölçeği (Öner ve LeCompte)

 • Kaynak Bağımlılığı ve İlişkisel Normlar Ölçeği

 • Kendine Saygı Ölçeği

 • Kendini Sevme ve Öz Yeterlilik Ölçeği

 • Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Ölçeği

 • Kurumsal İmaj ve İtibar Ölçeği

 • Kurumsal Markalaşma ve İtibar Ölçeği

 • LATCH Emzirme Tanılama Ölçeği

 • Leymann Mobbing Ölçeği

 • Mali Müşavirlik Mesleğinin Sorunları Anketi

 • Marka Güveni Ölçeği

 • Marka İmajı Ölçeği

 • Maslach Mesleki Tükenmişlik Ölçeği

 • Matematikle İlgili Düşünceler Anketi

 • Memorial Semptom Değerlendirme Ölçeği

 • Mesleki Olgunluk Ölçeği

 • Minnesota İş Doyum Ölçeği

 • Motivasyonel, Bilişsel ve Bilişüstü Yeterlilikler Ölçeği

 • Okul Kültürü Ölçeği

 • Okul Öncesi Kaygı Ölçeği

 • Okul Öncesi Kurumlarında Yabancı Dil Eğitimi Verilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri Ölçeği

 • Okul Yöneticilerinin İletişim Yeterliği Ölçeği

 • Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmen ve Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar Ölçeği

 • Olayların Etkisi (TSSB) Ölçeği

 • Online Alışveriş Sitelerinden Müşteri Memnuniyeti Ölçeği

 • Online Alışveriş Sitelerinin Kullanım Kolaylığı Ölçeği

 • Öğretmen Özyeterlik Ölçeği

 • Öğretmen Etik Davranışlar Ölçeği

 • Öğretmenler için İş Doyumu Ölçeği

 • Ölüm Kaygısı Ölçeği (Templer)

 • Örgüt İklimi Ölçeği

 • Örgüt Kültürü Ölçeği (Denison)

 • Örgütsel Bağlılık Ölçeği

 • Örgütsel Kariyer Yönetimi Ölçeği

 • Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği

 • Örgütsel Sinizm Ölçeği

 • Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği

 • Örgütsel Stres Ölçeği

 • Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği

 • Öz Anlayış Ölçeği

 • Öz Duyarlılık (Öz-Şefkat) Ölçeği

 • Öz Denetim Ölçeği

 • Öz Saygı Ölçeği

 • Özgüven Ölçeği

 • Özyeterlik Ölçeği

 • Pines Tükenmişlik Ölçeği – Kısa Formu

 • Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği

 • Posttravmatik Stres Bozukluğu Kontrol Listesi (PCL-5)

 • Prososyal Davranış Ölçeği

 • Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (Kısa Form)

 • Psikolojik İyi Oluş Ölçeği

 • Psikolojik Sermaye Ölçeği

 • Reklam Algısı Ölçeği

 • Risk Alma Eğilimi Ölçeği

 • Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği

 • Savunma Biçimleri Testi

 • Schutte Duygusal Zeka Ölçeği

 • Sıkıntıya Dayanma (Sıkıntıyı Tolere Etme) Ölçeği

 • Sınıf İklimi Envanteri

 • Sınıf öğretmenleri demokratik değerler ölçeği

 • Siber Zorbalık Ölçeği (Yenilenmiş)

 • Spiritüel İyi Oluş Ölçeği

 • Spor ve Sosyalleşme Ölçeği

 • South Oaks Kumar Tarama Testi

 • Sosyal Medya Tutum Ölçeği

 • Sosyal Medyanın Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi Ölçeği

 • Sosyal Sorun Çözme Envanteri

 • Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği

 • Sporda Cesaret Ölçeği

 • Stratejik Bilgi Yönetimi Ölçeği

 • Stresle Baş Etme Ölçeği

 • Stresle Baş Etme Ölçeği (Doğan Yıldırım, 2008)

 • Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği

 • Teistik Kader Algısı Ölçeği

 • Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği

 • Toronto Aleksitimi Ölçeği

 • Toronto Empati Ölçeği

 • Türkçe Duygusal Yeme Ölçeği

 • Türkçe Nomofobi Ölçeği

 • Türk Kültüründe Geliştirilmiş Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği

 • UCLA-LS Yalnızlık Ölçeği

 • Ulaştırma Hizmetleri Alanı Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Tutum Ölçeği

 • UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeği

 • Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği

 • Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeği

 • Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği

 • Üsküdar Yaşam Amaçları Ölçeği

 • Warwick-Edinburg Mental İyi Oluş Ölçeği

 • Willis Spora Özgü Başarı Motivasyon Ölçeği

 • Yakın İlişkilerde Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği

 • Yaşamda Anlam Ölçeği

 • Yaşam Doyumu Ölçeği - Diener vd., 1985

 • Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36)

 • Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL)

 • Yaşam Tatmini Ölçeği (Diener ve ark.)

 • Yaşam Tutum Profili Ölçeği

 • Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği

 • Yeme Tutum Testi (YTT-40)

 • Yeme Davranışı Anketi

 • Yeniden Düzenlenen Okul Kaygısı Ölçeği

 • Yetişkin Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği - Kısa Formu

 • Yetişkin Prososyallik Ölçeği

 • Yetişkin Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

 • Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği

 • Yönetici Hizmetkar Liderlik Ölçeği

 • Yöneticiye Duyulan Güven Ölçeği

 • Yönetim Tarzı Ölçeği

 • Yönetsel Güçlülük Ölçeği

 • Zarit Bakıcı Yükü Ölçeği

 • Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler için Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği

bottom of page