top of page
Kalem ile Belge

Sıklıkla çalıştığımız ölçekler

 

Bu sayfada, 01/06/2024 itibarı ile çok sık çalıştığımız ölçekleri (toplam 326 ölçek) listelemek istedik. Her türlü ölçek üzerinde tabi ki çalışabiliriz ancak bunlardan birisini kullanıyorsanız tecrübemizi size çok daha kolay aktarabiliriz.

21. Yüzyıl Öğreten Becerileri Ölçeği
3x2 Hedef Yönelimi Ölçeği 
5-6 Yaş Çocukları İçin Psikolojik İyi Oluş Ölçeği 
Adil Dünya İnancı Ölçeği
Aile Değerlendirme Ölçeği 
Aile İletişim Kalıpları Ölçeği 
Aile Yılmazlık Ölçeği
Akademik Azim Ölçeği
Akademik Erteleme Ölçeği
Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kampanyası Davranışa Dönüştürme Ölçeği
Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği Kısa Formu
Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Form 
Akran İlişkileri Ölçeği
Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formu
Algılanan Empatik ve Sosyal Öz Yeterlik Ölçeği
Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği
Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği 
Algılanan Stres Ölçeği
Alışveriş Özelliklerine İlişkin Beklenti ve Algı Ölçeği
Anne-Baba Tutum Ölçeği
Ayrılma Bireyleşme Ölçeği
Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimi Ölçeği
Bapirt Alkol Ölçeği
Basınç Ülseri Önlemede Bilgi Değerlendirme Ölçeği
Basınç Yaralanması Önleme Yeterliği Değerlendirme Formu
Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme (COPE) Ölçeği
Başarılı Yaşlanma Ölçeği
Beck Anksiyete Ölçeği
Beck Depresyon Ölçeği
Beck Umutsuzluk Ölçeği
Beden Algısı Ölçeği
Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği
Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği
Bell Nesne İlişkileri Testi
BEM Cinsiyet Rolleri Envanteri
Beslenme Alışkanlıkları Anketi
Beslenme Değişim Aşamaları Ölçeği
Beş Faktör Kişilik Envanteri 
Bilinçli Farkındalık Ölçeği
Bilişsel Birçok Test
Bireysel İş Yükü Algısı Ölçeği
Brunel Ruh Hali Ölçeği
Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği
California Yılmazlık Değerlendirme Ölçeği Lise Versiyonu 
Cam Tavan Algısı Ölçeği
Covid-19’un Muhtemel Etkileri Ölçeği
Covid-19'un Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi Ölçeği
Çalışanların Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği
Çalışmaya Tutkunluk (İşe Bağlanma) Ölçeği
Çatışma Çözme Stratejileri Ölçeği
Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği
Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi
Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (ÇGPSÖ)
Çocuk-Ergen Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Ölçeği
Çocuklar için Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği
Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği
Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği
Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği
Çocukluk Deneyimleri Ölçeği
Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği
Çok Boyutlu Sağlık Denetim Odağı Ölçeği
Deneyimsel Pazarlama ve Müşteri Sadakati Ölçeği
Dengeli Yaşam Ölçeği
Depresyon-Anksiyete-Stres Ölçeği
Dijital Oyun Oynama Ölçeği Kısa Formu (DOBÖ-7)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Ahlaki Tutum Kazanım Amacına Erişim Düzeyi Ölçeği
Dindarlık Ölçeği
Dini Başa Çıkma Ölçeği
Dini Yönelim Ölçeği
Dissosiyasyon Ölçeği
Dokuz Tip Mizaç Ölçeği Ergen (DTMÖ-E) Formu
Dönüştürücü Liderlik Ölçeği
Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği
Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği
Duygu Düzenleme Güçlükleri Ölçeği Kısa Formu
Duygu Düzenleme Ölçeği
Duygu Yönetimi Becerileri Ölçeği
Duyguları İfade Etme Ölçeği
Duygusal Bağlılık Ölçeği
Duygusal Esneklik Ölçeği
Duygusal İştah Anketi
Duygusal Zekâ Ölçeği
Ebeveynler İçin Çocuk İstismarı Bilgi/Tutum Ölçeği
Ego Yönelimi Ölçeği
Egzersiz Değişim Aşamaları Ölçeği
Egzersiz İnanışları Ölçeği
Eğitim Teknolojisine Yönelik Özyeterlik Ölçeği
Eğitim Teknolojisine Yönelik Tutum Ölçeği
Eleştirel düşünme eğilimleri ölçeği 
Empatik Eğilim Ölçeği
Ergen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği
Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeği
Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği 
Ergenlerde Risk Alma Ölçeği
Erişkin Bağlanma Biçimi Ölçeği
Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Ölçeği (ASRS),
Erkek Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçeği
Esnek Çalışma Ölçeği
Eş Tükenmişlik Ölçeği
Etik Dışı Davranışlara Yaklaşım Ölçeği
Evlilik Yaşam Ölçeği
Evlilik Yaşamı Anketi
Finansal Okuryazarlık Ölçeği 
Fiziksel Aktivite Düzeyi Belirleme Ölçeği
Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği
Fonksiyonel Değerlendirme Formu
Gelecek Kaygısı Ölçeği
Genel Aidiyet Ölçeği
Genel Konfor Ölçeği
Genel Öz Yeterlik Ölçeği
Genel Yetkinlik İnancı Ölçeği 
Gıda Okuryazarlığı Ölçeği
Girişimcilik Niyeti Ölçeği 
Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama Ölçeği
Hacettepe Kişilik Envanteri
Haset ve Gıpta Ölçeği (BeMaS)
Hastalık Algısı Ölçeği
Hedonik ve Faydacı Tüketim Davranışları Ölçeği
Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek
Hiyerarşi Kültürü Ölçeği
Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği
Iowa-Hollanda Karşılaştırma Yönelimi Ölçeği Türkçe Formu
İhtiyaç Doyumu Ölçeği
İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği
İlişki Ölçekleri Anketi (Bağlanma Stilleri)
İlişki Özyeterlik Ölçeği
İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği
İngilizce Dersi Tutum Ölçeği 
İnsan Ticareti ile Mücadele Algısı Ölçeği
İnternet Bağımlılığı Ölçeği
İnternet Bankacılığına Yaklaşım Ölçeği
İş – Aile Çatışması Ölçeği
İş – Yaşam Dengesi Ölçeği
İş Gören Performansı Ölçeği
İş Yerinde Karanlık Liderlik Algısı Ölçeği
İş Yükü Ölçeği
İşe Tutulma Ölçeği
İşe Yabancılaşma Ölçeği
İşgören Performansı Ölçeği
İşle İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği
İşletmelerde İç Kontrol ve Hileler Ölçeği 
İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği
Kamu Spotlarına Yönelik Algı, Tutum, Güven, Davranışa Dönüştürme Anketi
Kanserli Hastalara Bakım Verenlerde Yaşam Kalitesi Ölçeği
Kariyer Çapaları Ölçeği
Kariyer Engelleri Ölçeği
Kariyer Planlama Ölçeği
Kariyer Tatmini Ölçeği
Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi
Kaygı Ölçeği (Öner ve LeCompte)
Kaynak Bağımlılığı ve İlişkisel Normlar Ölçeği
Kekemeliğe İlişkin Tutum Ölçeği 
Kendine Saygı Ölçeği
Kendini Sevme ve Öz Yeterlilik Ölçeği
Kısa Öz-Kontrol Ölçeği 
Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği
Kıyamet Kaygısı ve İnancı Ölçeği 
Kimlik Duygusu Ölçeği
Kogan’ın Yaşlı İnsanlara Tutum Ölçeği
Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Ölçeği
Koşulsuz Kendini Kabul Ölçeği
Kurumsal İmaj ve İtibar Ölçeği

Kurumsal Markalaşma ve İtibar Ölçeği
Kutcher Ergen Depresyon Ölçeği
LATCH Emzirme Tanılama Ölçeği
Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği-Ana/Baba Sürümü 
Lexington Evcil Hayvana Bağlanma Ölçeği
Leymann Mobbing Ölçeği
Lider-Üye Etkileşimi Ölçeği 
Mali Müşavirlik Mesleğinin Sorunları Anketi
Manevi Destek Algısı Tespit Ölçeği 
Maneviyat Ölçeği
Marka Güveni Ölçeği
Marka İmajı Ölçeği
Marka Sadakati Ölçeği
Maslach Mesleki Tükenmişlik Ölçeği
Matematikle İlgili Düşünceler Anketi
Memorial Semptom Değerlendirme Ölçeği
Mesleki Olgunluk Ölçeği
Minnesota İş Doyum Ölçeği
Motivasyonel, Bilişsel ve Bilişüstü Yeterlilikler Ölçeği
Narsisistik Kişilik Envanteri-13
Okul Kültürü Ölçeği
Okul Öncesi Kaygı Ölçeği 
Okul Öncesi Kurumlarında Yabancı Dil Eğitimi Verilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri Ölçeği
Okul Yöneticilerinin İletişim Yeterliği Ölçeği
Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmen ve Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar Ölçeği 
Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği
Olayların Etkisi (TSSB) Ölçeği
Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği
Online Alışveriş Sitelerinden Müşteri Memnuniyeti Ölçeği
Online Alışveriş Sitelerinin Kullanım Kolaylığı Ölçeği
Ortaokul Öğrencileri için Bilişim Teknolojileri Özyeterlik Algısı Ölçeği 
Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği
Oryantasyon Kalitesi Ölçeği
Oxford Mutluluk Ölçeği
Öğrenen Örgüt Ölçeği
Öğrenme ve Çalışma Sorumluluğu Ölçeği
Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeği
Öğretmen Etik Davranışlar Ölçeği
Öğretmen Özyeterlik Ölçeği
Öğretmenler için İş Doyumu Ölçeği
Ölüm Kaygısı Ölçeği (Templer)
Örgüt İklimi Ölçeği
Örgüt Kültürü Ölçeği (Denison)
Örgütsel Adalet Ölçeği
Örgütsel Bağlılık Ölçeği
Örgütsel Kariyer Yönetimi Ölçeği
Örgütsel Muhalefet Ölçeği
Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği
Örgütsel Sinizm Ölçeği
Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği
Örgütsel Stres Ölçeği
Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği
Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği
Öz Anlayış Ölçeği
Öz Denetim Ölçeği
Öz Duyarlılık (Öz-Şefkat) Ölçeği
Öz Düzenleme Ölçeği
Öz Saygı Ölçeği
Öz Şefkat Ölçeği 
Öz-Şefkat Ölçeği Kısa Formu
Özdüzenlemeli Öğrenme Ölçeği 
Özgüven Ölçeği
Özyeterlik Ölçeği
Patolojik Narsizm Envanteri
Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği
Perma (İyi Oluş) Ölçeği
Pines Tükenmişlik Ölçeği – Kısa Formu
Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKİ)
Posttravmatik Stres Bozukluğu Kontrol Listesi (PCL-5) 
Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği
Prososyal Davranış Ölçeği
Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (Kısa Form)
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği
Psikolojik Sermaye Ölçeği
Reklam Algısı Ölçeği
Risk Alma Eğilimi Ölçeği 
Romantik İlişki Doyumu Ölçeği
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği
Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği Kısa Formu
Savunma Biçimleri Testi 
Schutte Duygusal Zeka Ölçeği
Sessiz İstifa Ölçeği
Seyahat Motivasyonu Ölçeği
Seyahat Satın Alma Niyeti Ölçeği 
Sıkıntıya Dayanma (Sıkıntıyı Tolere Etme) Ölçeği
Sınıf İklimi Envanteri
Sınıf öğretmenleri demokratik değerler ölçeği 
Siber Zorbalık Ölçeği (Yenilenmiş)
Snaith-Hamilton Hoşnutluk Değerlendirme Ölçeği
Sosyal Kaygı Ölçeği
Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-Yetişkin Formu
Sosyal Medya Kullanım Ölçeği
Sosyal Medya Tutum Ölçeği
Sosyal Medyada Gösterişçi Tüketim Eğilimi Ölçeği
Sosyal Medyada Siyasal Katılım Ölçeği 
Sosyal Medyanın Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi Ölçeği
Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği
Sosyal Sorun Çözme Envanteri
South Oaks Kumar Tarama Testi
Spiritüel İyi Oluş Ölçeği
Spor ve Sosyalleşme Ölçeği
Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği
Spora Yönelik Tutum Ölçeği
Sporda Cesaret Ölçeği
Standart Önlemlere Uyum Ölçeği 
Stirling Çocuklar için Duygusal ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği 
Strateji Geliştirme Ölçeği
Stratejik Bilgi Yönetimi Ölçeği
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ölçeği
Stresle Baş Etme Ölçeği
Stresle Baş Etme Ölçeği (Doğan Yıldırım, 2008)
Sürdürülebilirlik Uygulamaları Algısı Ölçeği
Sürekli Kaygı Ölçeği
Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği
Tanrı Tasavvuru Ölçeği
Teistik Kader Algısı Ölçeği 
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği
Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği 
Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAS-20)
Toronto Empati Ölçeği
Türk Kültüründe Geliştirilmiş Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği
Türkçe Duygusal Yeme Ölçeği
Türkçe Nomofobi Ölçeği
UCLA-LS Yalnızlık Ölçeği
Ulaştırma Hizmetleri Alanı Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Tutum Ölçeği
UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeği
Utrecht İşe Tutulma Ölçeği Kısa Versiyonu
Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği
Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği
Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeği
Üsküdar Yaşam Amaçları Ölçeği
Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği
Warwick-Edinburg Mental İyi Oluş Ölçeği
Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği – Kısa Formu 
Willis Spora Özgü Başarı Motivasyon Ölçeği
Yakın İlişkilerde Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği
Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II 
Yaşam Becerileri Ölçeği-Lise Formu
Yaşam Boyu Kardeş İlişkileri Ölçeği
Yaşam Doyumu Ölçeği - Diener vd., 1985
Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36)
Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL)
Yaşam Tatmini Ölçeği
Yaşam Tutum Profili Ölçeği
Yaşamda Anlam Ölçeği
Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği
Yaygın Anksiyete Bozukluğu Testi-7 (YAB-7)
Yeme Davranışı Anketi
Yeme Tutum Testi – Kısa Formu (YTT-26)
Yeme Tutum Testi (YTT-40)
Yeniden Düzenlenen Okul Kaygısı Ölçeği
Yetişkin Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği - Kısa Formu
Yetişkin Prososyallik Ölçeği
Yetişkin Psikolojik Sağlamlık Ölçeği
Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği
Yoğun Bakım Ünitesinde Çevresel Stresörler Ölçeği
Young Şema Ölçeği - Kısa Form-3 
Yönetici Hizmetkar Liderlik Ölçeği
Yöneticiye Duyulan Güven Ölçeği
Yönetim Tarzı Ölçeği 
Yönetsel Güçlülük Ölçeği
Zarit Bakıcı Yükü Ölçeği 
Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler için Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği

bottom of page